Privacy & GDPR 

Algemeen privacybeleid 

Ik neem uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leg ik uit hoe ik uw persoonsgegevens verzamel, verwerk en gebruik. Ze vormt aldus mijn algemene beleid op het vlak van gegevensverwerking. 

Uw verwerkingsverantwoordelijke Lise De Ridder [KBO 0764.937.248] 

Voor vragen bij deze verklaring en mijn beleid kan u steeds contact met mij opnemen. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kan ik u vragen u te identificeren, zodat ik zeker ben dat ik de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrek. 

Wanneer verzamel en verwerk ik gegevens? 

Ik verzamel en verwerk gegevens over u wanneer u als cliënt door mij wordt behandeld of als u als verwijzer met mij contact opneemt. 

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, maar ook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. 

Tot slot kan het zijn dat ik gegevens over u verwerk omdat dat van belang is of kan zijn voor mijn activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. 

Welke gegevens verzamel en verwerk ik? 

Het gaat over de gegevens die u mij meedeelt en die ik nodig heb voor uw behandeling als cliënt waarvoor u op mij beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u mij die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat ik die gegevens verkrijg van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten. 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw behandeling. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. 

Ik verzamel deze gegevens tijdens zowel gesprekken in persoon, via telefoon of via mail. 

Voor welke doeleinden verzamel en verwerk ik gegevens? 

Deze gegevens verwerk ik voor patiëntenzorg (het verlenen van diensten van zorgverlening en dus uitvoeren van het behandelplan dat ik met u overeenkom), leveranciersbeheer en boekhouding. 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw gegevens? 

In beginsel verzamel en verwerk ik uw gegevens op basis van de professionele relatie die ik met u heb als gevolg van uw vraag tot behandeling. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die ik als zorgverlener vervul. 

De contractuele relatie is de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers. 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de professionele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op mijn gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorg ik er steeds voor dat er tussen mijn en uw belangen een evenwicht bestaat. 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden? 

Uw gegevens worden uitsluitend intern verwerkt in het kader van patiëntenbeheer en boekhouding en dit volgens de regels van het beroepsgeheim. 

Soms heb ik een toelating van u om gegevens over u door te geven, soms ben ik hiertoe verplicht. Dit is met name het geval wanneer ik hiertoe wettelijk word verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij mij gegevens op te vragen. Hierbij worden de regels rond het beroepsgeheim evenwel steeds gerespecteerd. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Ik bewaar uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen. 

Uw rechten 

U beschikt in beginsel over de volgende rechten: 

  • recht op informatie; 
  • recht om de toestemming in te trekken; 
  • recht op inzage; 
  • recht op rectificatie; 
  • recht van bezwaar; 
  • recht op gegevenswissing; 
  • recht op beperking van de verwerking; 
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens; 
  • recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden; 
  • recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop ik uw gegevens verwerk, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. 

Wijzigingen 

Ik behoud het recht om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.